Menu

Oferta

Porównaj z innymi
programami

Wygląd programu

Pobierz demo

Cennik

Najczęściej zadawane
pytania

Zamówienie

 

Super-Cenzurka : Najczęściej zadawane pytania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedzi :

Czy drukowanie kompletnych świadectw dla klas I-III jest dozwolone ?

Program drukuje kompletne świadectwa ( tak jak inne programy tego typu dostępne w Polsce ) na kartkach z kolorowym wzorem - giloszem. Można je bez problemu zamawiać w centralach zaopatrzenia szkół (CEZAS) razem z innymi drukami szkolnymi. Zasady wydawania świadectw szkolnych reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 1993 roku (z późniejszymi zmianami). Od roku szkolnego 1997/98 cytowane rozporządzenie (ust. 1a, p. 8) umożliwia użycie komputera do wypełniania świadectw szkolnych oraz ich duplikatów. W ust. 2 p. 2 to samo rozporządzenie ministra stanowi, że świadectwa wydaje się na drukach według wzorów określonych w załącznikach 2 i 4 do rozporządzenia.

Jak widać przepisy nakazują użyć formularzy drukowanych według określonego wzoru, jednak nie precyzują źródła pozyskania tych druków jak też sposobu ich wykonania. Świadectwa sporządzane w moim programie oczywiście odpowiadają wzorom określonym przez ministra.

Sprawę komputerowego drukowania arkusza ocen rozwiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. (Dz.U. Nr 23 poz. 225). Paragraf 12. pkt 3. brzmi :

"W klasach I-III szkoły podstawowej opisowe oceny końcoworoczne i oceny zachowania sporządzone komputerowo i podpisane przez wychowawcę klasy można załączyć do arkusza ocen ucznia, co jest równoznaczne z wpisem w arkuszu ocen."

Istnieje też możliwość drukowania na standartowych świadectwach, co jednak wiąże się z odpowiednim pozycjonowaniem w programie każdego napisu w celu dopasowania go do linii kropkowych nad którymi mają się one znajdować.

 

Czy i jak można otrzymać nowszą wersję programu posiadając już starszą ?

Można pobierać nieodpłatnie nowsze wersje komercyjne programu jeśli mają ten sam numer (wersji) przed kropką. np. kupując wersję 4.0.0.0 można  pobierać wersję 4.1.0.3, ale nie można już pobrać wersji 5.0.0.0

Nowe, nieodpłatne wersje programu można pobrać z naszej strony internetowej.

Czy można używać jednego programu na kilku komputerach w szkole i w domu ?

Nauczyciele mogą używać program na dowolnym komputerze zarówno w domu jak i w szkole. Warunkiem jest by program był używany tylko przez nauczyciela dla którego program był zakupiony.

Jeśli kupię program, a pod koniec maja MEN wprowadzi zmiany w wyglądzie świadectw mogę uzyskać nowsza wersję programu uwzględniająca zmiany ?

W przypadku zmian wyglądu świadectwa wprowadzonych w tym samym roku szkolnym, w którym program był zakupiony będą mogli Państwo pobrać bezpłatnie z internetu nową wersję programu.

Co zrobić jeśli dyskietka autoryzacyjna uległa zniszczeniu ?

Najnowsza wersja programu nie wymaga dyskietki autoryzacyjnej.

Czy można przenosić dane osobowe i oceny uczniów miedzy komputerami ?

Można przenosić dane osobowe i oceny uczniów miedzy komputerami. Należy zapisać plik ocen np. na pendrive na jednym komputerze i odczytać plik na innym komputerze lub przesłać plik ocen e-mailem.

Gdy orzeł na wydruku jest za mały lub za duży

Należy w oknie podglądu wydruku po kliknięciu w guzik „drukuj” , kliknąć w guzik „preferencje” i w oknie preferencji drukarki zmienić jakość wydruku:

  • dla za małego orzełka na jakość słabszą np. normalną
  • dla za dużego orzełka na jakość najlepszą

Na wydruku świadectwa zamiast numeru ewidencyjnego ucznia pojawia się numer z dziennika

W nowej wersji 4.x świadectwa błąd nie występuje. Numer z dziennika jest drukowany w załączniku do arkuszu ocen, numer ewidencyjny na świadectwie.

W wersji 3.0 w zakładce uczniów, tam gdzie się wpisuje w  numer ewidencyjny proszę wpisać (d) – małe „d” w nawiasie okrągłym - czyli z przykładowym numerze ewidencyjnym 1234 pole edycji będzie zawierało: (d)1234 .